Všeobecné obchodní podmínky firmy REKLAMIX s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti REKLAMIX s.r.o. se sídlem Netvořice, Hrubínova 190, okres Benešov, PSČ 25744, IČ 24666289

I.

1.1. V obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze je v části C vložce 164574 zapsána obchodní společnost REKLAMIX s.r.o., IČ 24666289, se sídlem Netvořice, Hrubínova 190, okres Benešov, PSČ 25744 (dále jen REKLAMIX nebo dodavatel).

1.2. Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dnem 23.08.2010, a to jejich zveřejněním na webové stránce dodavatele www.reklamix.cz. Dodavatel si vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní podmínky jednostranně změnit či upravit, což zákazník – odběratel – bere na vědomí. Všeobecné obchodní podmínky dodavatele jsou trvale zveřejněny na webových stránkách dodavatele. Všeobecné obchodní podmínky jsou pro obě smluvní strany závazné a tvoří nedílnou součást každé smlouvy mezi dodavatelem a zákazníkem.

1.3. Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti dodavatele a zájemce o služby dodavatele – zákazníka (dále též jako odběratel) při realizaci jednotlivých objednávek zákazníků u dodavatele. Vztahují se na všechny kupní smlouvy a smlouvy o dílo mezi dodavatelem a odběrateli a na veškeré objednávky. Smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Je-li odběratelem spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami, Občanským zákoníkem. Není-li odběratel spotřebitelem, mají ustanovení všeobecných obchodních podmínek přednost před dispozitivní úpravou příslušných právních předpisů.

1.4. Každý zákazník je povinen seznámit se v případě, že má zájem objednat zhotovení díla u dodavatele, se Všeobecnými obchodními podmínkami dodavatele. Učiněním objednávky, bez ohledu na její formu, zákazník stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, s nimi souhlasí a stvrzuje, že podle nich bude činnost dodavatele pro zákazníka realizována. Stejné skutečnosti zákazník stvrzuje potvrzením cenové nabídky (dále též jako kalkulace ceny).

1.5. Dodavatel poskytuje své služby pouze na území České republiky. Případné dodání zhotoveného díla na území mimo Českou republiku musí objednavatel řešit se dodavatelem individuálně.

II.

2.1. Dodavatel provádí pro odběratele na základě jeho objednávky dílo z nabídky dodavatele dle objednávky odběratele. Předmětem činnosti dodavatele je především výroba reklamy (zejména velkoplošný tisk, samolepky, transparenty, podlahová grafika, výroba reklamních předmětů), malonákladového tisku, ofsetového tisku, výroba, dodání prezentačních a reklamních systémů. Cena díla je stanovena dodavatelem v platném ceníku dodavatele nebo dle kalkulace. Pokud je cena sjednána dle kalkulace, má takto sjednaná cena přednost před cenou dle ceníku.

2.2. Objednávky je možno realizovat buď přímo u dodavatele nebo v on-line shopu na webových stránkách dodavatele www.reklamix.cz. Při zadání objednávky prostřednictvím online shopu je odběratel povinen dodržovat postup objednávky. V případě porušení této povinnosti je dodavatel oprávněn objednávku neakceptovat a neprovést. V objednávce je zákazník povinen rovněž uvést druh materiálu, z něhož má být dílo provedeno a formát materiálu, v němž má být dílo realizováno. Zákazník bere na vědomí, že změna materiálu je po objednání díla možná jen po dohodě se dodavatelem.
2.3. V objednávce je zákazník povinen uvést požadovaný produkt, množství a vlastnosti díla, jehož zhotovení požaduje a způsob doručení díla odběrateli. Pro objednání prostřednictvím webových stránek je na webových stránkách zveřejněna nabídka služeb dodavatele, z níž si zákazník volí požadovaný produkt, a následně postupuje v souladu s pokyny uveřejněnými u každého produktu. Pokud není některý produkt uveden v on-line shopu, je možné jej objednat jen po dohodě se dodavatelem přímo u dodavatele. Zvolením příslušného produktu a jeho vlastností zákazník vyslovuje souhlas s cenou dle ceníku odběratele pro produkt daného typu a vlastností, která je vždy u daného produktu uvedena.

2.4. V případě, že objednávka bude provedena prostřednictvím internetového e-shopu, zavazuje se dodavatel prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku potvrdit obdržení objednávky. Smlouva o dílo je v takovém případě uzavřena odesláním potvrzení o přijetí objednávky dodavatelem.

2.5. V případě, že odběratel objedná zhotovení díla prostřednictvím e-shopu, zvolí způsob dopravy zhotoveného díla odběratel výběrem jedné z možností uvedených v e-shopu. U objednávky prostřednictvím e-shopu není objednávka bez výběru způsobu doprav dokončena. Dílo je možno převzít v provozovně dodavatele na adrese Sokolovská 76, 186 00 Praha 8 – Karlín nebo zaslat zhotovené dílo dodavateli prostřednictvím České pošty nebo smluvního přepravce. Osobní doručení zhotoveného díla dodavatelem je nutno výslovně sjednat. V případě, že dílo bude vyzvednuto v provozovně dodavatele, nebude účtováno přepravné. V případě doručení díla prostřednictvím České pošty, a.s. nebo prostřednictví smluvního přepravce je vedle ceny díla odběratel povinen zaplatit přepravné ve výši dle platného ceníku České pošty a.s. a smluvního přepravce a balné dle ceníku dodavatele. Zvolením příslušného způsobu dopravy odběratel zároveň vyjadřuje souhlas s cenou zvoleného způsobu dopravy. Doprava bude provedena v souladu s příslušnými přepravními řády České pošty a.s., či smluvního přepravce. V případě dopravy prostřednictvím smluvního přepravce, bude odběratel vyrozuměn smluvním přepravcem o termínu doručení zásilky. Dílo se považuje za doručené i v případě, jestliže odběratel doručované dílo nepřevzal nebo odmítl převzít, či nevyzvedl u dodavatele ač tak učinit měl. V případě doručování díla prostřednictvím České pošty a.s. nebo prostřednictvím smluvního přepravce je odběratel povinen potvrdit převzetí doručované zásilky dopravci a dle svých možností zásilku prohlédnout. Pokud odběratel zmaří dodání nebo instalaci díla, nese vynaložené náklady s tím spojené.

III.

3.1. Po obdržení poptávky na zhotovení díla učiněné nikoliv prostřednictvím e-shopu zašle dodavatel odběrateli kalkulaci ceny zhotovovaného díla. Potvrzením kalkulace ceny díla se navržená cena stává závaznou. Pokud odběratel cenu díla obsaženou v kalkulaci nepotvrdí dodavateli do 3 pracovních dnů ode dne odeslání kalkulace ceny díla dodavatelem, není dodavatel povinen započít s prováděním díla ani dílo provést.

3.2. Po potvrzení kalkulace ceny díla zpracuje dodavatel grafický návrh zhotovovaného díla v případě, že její zhotovení je součástí činnosti dodavatele pro odběratele. Zhotovení grafického návrhu je součástí činnosti dodavatele vždy pokud odběratel sám nedodá vhodný grafický návrh. Dílo může být zhotoveno jednak z fotografií, obrázků, či jiných materiálů dodaných odběratelem, nebo z materiálů opatřených dodavatelem. Pokud bude materiály potřebné pro zhotovení díla zajišťovat či vybírat dodavatel, bude cena těchto materiálů a podkladů zahrnuta v kalkulaci. Zdroj materiálů potřebných pro provedení díla je odběratel povinen sdělit dodavateli. Zhotovený grafický návrh poskytne dodavatel odběrateli. Odběratel je povinen překontrolovat věcnou správnost grafického návrhu a správnost grafického návrhu dle objednávky odběratele, a to včetně shodnosti barev, formátu a použitých materiálů. Souhlas s grafickým návrhem sdělí odběratel dodavateli.

3.3 Případné návrhy na změnu a úpravu grafického návrhu je odběratel povinen zaslat dodavateli písemně. Po obdržení návrhů na změnu provede dodavatel úpravu grafického návrhu. Opravený grafický návrh zašle dodavatel opět odběrateli s tím, že tento je povinen sdělit dodavateli, zda s opraveným návrhem souhlasí, či požaduje další změny grafického návrhu. V případě požadavku na další změny bude postupováno shodně, jako v případě prvních změn. V ceně za zhotovení díla dle kalkulace jsou zahrnuty dvě úpravy grafického návrhu dle požadavků odběratele, nedohodnou-li se odběratel a dodavatel jinak. Za každou další změnu je odběratel povinen zaplatit dodavateli částku ve výši 480,- Kč za hodinu práce dodavatele či jím pověřené osoby.

3.4. Pokud odběratel dodavateli ve lhůtě 7 pracovních dnů po odeslání grafického návrhu, případně upraveného grafického návrhu, dodavateli nesdělí, že s grafickým návrhem souhlasí a má dle něho být provedeno dílo, ani nesdělí dodavateli připomínky ke grafickému návrhu, má se za to, že odběratel s grafickým návrhem souhlasí a dodavatel může přistoupit k realizaci samotného díla. Po odsouhlasení grafického návrhu, případně poté, kdy nastane fikce odsouhlasení, započne dodavatel s prováděním díla. Po odsouhlasení grafického návrhu, resp. poté, kdy nastane fikce odsouhlasení, již není odběratel oprávněn měnit dílo, jehož zhotovení je předmětem vzájemného vztahu ani jeho parametry či vlastnosti. Návrh na změnu díla učiněné po jeho odsouhlasení, resp. poté, kdy nastane fikce odsouhlasení, je novou objednávkou na zhotovení díla a nemá vliv na povinnost odběratele zaplatit dodavateli cenu původně objednaného díla.

3.5. Jestliže nebude odběratelem odsouhlasen grafický návrh, ani po provedení dvou změn dle připomínek odběratele, jsou odběratel i dodavatel oprávněni od smlouvy o dílo odstoupit. Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. V případě, že kterákoliv ze stran takto od smlouvy odstoupí, je odběratel povinen zaplatit v souvislosti s provedenými pracemi, částku ve výši 70% dohodnuté ceny jako tzv. skicovné. Skicovné neobsahuje autorskou odměnu a jeho zaplacením proto nevzniká plátci skicovného nárok dílo užít. V případě, že odběratel uhradí dodavateli zálohu, je odběratel povinen pohledávky na vrácení zálohy a pohledávku z titulu skicovného vzájemně započíst.

3.6. Dodavatel nenese odpovědnost za obsah dodaných podkladů, fotografií, obrázků či vyobrazení, které mají být použity pro zhotovení díla. Odpovědnost za vlastnictví autorských práv k předmětné fotografii či za oprávnění k pořízení reprodukce této fotografie stejně jakož i k použití pro zhotovení díla – koncového produktu nese odběratel. Dodavatel si vyhrazuje právo odmítnout zhotovení produktu z požadované fotografie nebo obrázku, a to i bezdůvodně. Odesláním objednávky dodavateli odběratel mimo jiné stvrzuje, že je oprávněn zaslanou fotografii či obrázek použít pro zhotovení díla.

3.7. Odběratel bere na vědomí, že může dojít k barevné odchylce u zhotoveného díla v závislosti na použitých materiálech oproti grafickému návrhu. Tato barevná odchylka není vadou, což odběratel bere na vědomí. V případě zájmu odběratele, zašle dodavatel na základě žádosti odběratele odběrateli nátisk grafického návrhu na příslušný podkladový materiál, který má být použit ke zhotovení díla, a to ve zmenšené velikosti. Provedení díla může být, v případě některých materiálů a produktů, ve variantě Lesk nebo Mat. Požadovanou variantu je odběratel povinen dodavateli sdělit.

3.8. K provedení díla je odběratel povinen dodat dodavateli veškeré potřební věci, podklady, a to ve formě a na nosiči dle pokynů dodavatele. Převzetím věcí a podkladů pro zhotovení díla, se stává dodavatel vlastníkem těchto podkladů a je oprávněn je po provedení díla zlikvidovat. Neopatří-li věci odběratel včas, může mu pro to dodavatel poskytnout přiměřenou lhůtu a po jejím marném uplynutí může sám po předchozím upozornění opatřit věci na účet odběratele. Odběratel je povinen uhradit jejich cenu a účelné náklady s tím spojené bez zbytečného odkladu poté, kdy jej o to dodavatel požádá.

3.9. Po dobu prodlení odběratele se splněním jeho povinností, včetně povinnosti poskytnout dodavateli potřebnou součinnost, není dodavatel v prodlení.

3.10. Dodavatel je oprávněn pověřit zhotovením díla třetí osobu. V takovém případě však odpovídá odběrateli tak, jako by dílo zhotovil sám.

3.11. Odběratel souhlasí s použitím díla a služeb k propagaci dodavatele.

IV.

4.1. Dodavatel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním odběrateli. V případě, že místem převzetí díla není provozovna dodavatele, je dílo provedeno předáním prvnímu přepravci k přepravě. Nezahrnuje-li smlouva povinnost dodavatele předmět díla odeslat, splní dodavatel svou povinnost provést dílo, jestliže umožní odběrateli nakládat s předmětem díla řádně provedeným v místě sídla dodavatele. Zahrnuje-li závazek dodavatele provést montáž jím zhotovené, opravené nebo upravené věci, je závazek splněn řádným provedením této montáže. Odchylka menší než 4% v počtu kusů u nákladů nad 1000ks není vadou díla. Pokud dodavatel dílo zhotoví a odběratel dílo bezdůvodně nepřevezme ani na základě výzvy dodavatele, je odběratel povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši sjednané ceny díla. Smluvní pokuta je splatná třetího dne po odeslání výzvy k převzetí díla odběrateli.

4.2. Odběratel je povinen po převzetí dílo překontrolovat, a to včetně jakosti a množství. Nebudou-li vytčeny provedenému dílu odběratelem vady do 3 dnů od převzetí díla, má se za to, že dílo bylo provedeno řádně, v požadované jakosti a množství. Vady díla je odběratel povinen reklamovat u dodavatele písemně. Pro případ nedůvodné či neoprávněné reklamace nese náklady na dopravu dodavatele a na odeslání díla zpět odběrateli odběratel.

V.

5.1. Odběratel je povinen zaplatit dodavateli cenu díla.

5.2. Dodavatel odběratele vyrozumívá o tom, že cena díla bude účtována fakturou. Faktura bude buď dodavateli předána či zaslána v listinné podobě, nebo bude faktura zaslána pouze prostřednictvím elektronické pošty.

5.3. Cenu díla je odběratel povinen zaplatit dodavateli při převzetí díla, není-li sjednáno mezi odběratelem a dodavatelem jinak. Odběratel a dodavatel se mohou dohodnout, že cena díla bude splatná ve lhůtě 15-ti dnů ode dne převzetí díla odběratelem. Rovněž se mohou dohodnout na úhradě části ceny díla prostřednictvím zálohy. Pro případ prodlení odběratele se zaplacením ceny díla nebo skicovného, je odběratel povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,5% za každý den prodlení z ceny díla nebo skicovného.

5.4. Pro případ prodlení odběratele se zaplacením ceny díla nebo skicovného, je odběratel povinen zaplatit dodavateli za každou odeslanou upomínku k zaplacení dluhu odběratele vůči dodavateli 500,-Kč. V případě prodlení odběratele s úhradou ceny díla nebo skicovného je dodavatel oprávněn umístit jméno, resp. obchodní firmu a údaje o sídle či bydlišti na veřejně přístupné stránky na internetu včetně stránek obsahujících seznamy dlužníků.

5.5. Dodavatel je oprávněn účtovat odběrateli cenu díla, nedohodnou-li se dodavatel a odběratel jinak, po dokončení díla tak, aby faktura mohla být přiložena při předání díla nebo zaslána spolu s dílem při jeho předání k přepravě.

VI.

6.1. Odpovědnost dodavatele za vady díla se řídí příslušnými právními předpisy.

6.2 Záruční doba činí, není-li zákonem stanovena doba delší, šest měsíců a počíná běžet ode dne, kdy dodavatel splní povinnost provést dílo. Pokud bude sjednána doba odlišná, má sjednaná doba přednost před záruční dobou dle všeobecných obchodních podmínek.

6.3. Odběratel však bere na vědomí, že dodavatel neodpovídá za vady způsobené dodanými podklady nebo odběratelem vyžadovanými postupy, stejně jakož ani za vady způsobené nedostatečnou součinností odběratele. Dílo nemá vady pokud odpovídá technickému standardu digitálního velkoformátového tisku. Kvalitativní ztráty díky špatné kvalitě originálních obrázkových dat nejsou vadou.

6.4. Dodavatel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování odběratelem v případě, že dodavatel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně odběratele upozornil a odběratel na jejich použití trval. Dodavatel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu odběratelem, jestliže dodavatel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a odběratel na jejich dodržení trval nebo jestliže dodavatel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

6.5. Dodavatel rovněž neodpovídá za vady díla vzniklé neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s obvyklým způsobem použití nebo zanedbáním péče o dílo, opotřebení díla způsobené jeho obvyklým užíváním, vady vzniklé mechanickým poškozením díla po přechodu nebezpečí škody na díle, používáním díla v podmínkách, které neodpovídají prostředí, které je uvedeno v návodu k použití (teplota, chemické a mechanické vlivy prostředí), vady díla způsobené nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v návodu k použití, za vady způsobené přírodními živly nebo vyšší mocí, poškození díla při dopravě. Odpovědnost za vady se rovněž nevztahuje na produkt dodávaný se slevou v případě, že sleva byla poskytnuta na tyto vady.

6.6. Odběratel bere na vědomí. že v případě oboustranného tisku je s ohledem na technické limity digitálního tisku tolerance posunu písma a příslušného vyobrazení vzhledem k okrajům na zadní straně o cca 2 mm. Tento posun není vadou díla.

6.7. Odběratel bere na vědomí, že v případě, že předmětem díla bude zhotovení celopolepu nebo částečného polepu automobilu dodavatelem, nesmí mít automobil, na němž bylo dílo provedeno minimálně ve dvou dnech ode dne provedení díla umýt v automyčce, a to ani mechanicky. V případě provedení díla v období od 01.října do 31.dubna dodavatel vyrozumívá odběratele, že v kalendářní den následující po provedení díla je nutno umístit automobil, na němž bylo dílo provedeno do garáže při teplotě min. 16 stupňů Celsia. Důvodem je aktivace lepidla na folii. Po uplynutí třiceti dnů ode dne provedení díla je odběratele povinen přistavit automobil, na němž bylo dílo provedeno, k servisní kontrole do provozovny dodavatele za účelem kontroly polepu a jeho případné opravy. V případě porušení těchto povinností nenese dodavatel nebezpečí škody na zhotoveném díle a zaniká záruka za zhotovené dílo.

VII.

7.1. Odběratel, který je spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit, kromě případů v těchto podmínkách výslovně uvedených, ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
K odstoupení lze využít i formuláře, který je k dispozici v sídle dodavatele a nebo bude na požádání dodavatelem spotřebiteli zaslán elektronicky či poštou dle volby spotřebitele.
7.2. Spotřebitel však nemůže odstoupit mimo jiné od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy a od smlouvy od o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu

7.3. Spotřebitel bere na vědomí, že dílo či zboží dodávané či prováděné pro spotřebitele dodavatelem je dodávkou zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

7.4. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora, dodavatel si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy).

7.5. Pokud je dodavatele vyžadována záloha bude o této skutečnosti odběratel – spotřebitel vyrozuměn před objednáním zboží, služby či díla.

7.6. Smlouvy mezi dodavatelem a spotřebiteli nejsou uzavírány na dobu neurčitou.

7.7. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a podnikatel s plněním na základě výslovné žádosti spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí podnikateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

7.8. V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou,

VIII.
8.1.. Odesláním objednávky odběratel souhlasí s užitím, zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů, které dodavatel získá v souvislosti s plněním předmětu smlouvy a to v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, bydliště, obchodní firmu, IČ, sídlo společnosti, tel. kontakt, e-mail. Souhlas je udělován na dobu neurčitou. Tyto údaje jsou uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000Sb. Odběratel má právo přístupu ke svým osobním údajům, včetně práva na jejich opravu. Odběratel poskytuje dodavateli souhlas s poskytnutím osobních údajů odběratele poště či externímu přepravci tak, aby bylo možné doručení provedeného díla odběrateli.

8.2.. Jednotlivá ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek jsou oddělitelná. Bude-li nějaké ustanovení, popř. jeho část v těchto všeobecných obchodních podmínkách zcela nebo zčásti nicotné či neplatné, zůstává účinnost ostatních ustanovení, popř. jejich částí nedotčena a strany se pro ten případ zavazují nahradit nicotné či neplatné ustanovení novým ustanovením, které bude platné a vynutitelné a co do obsahu co nejbližší původnímu ustanovení.

8.3.. Pro případ soudního sporu mezi dodavatelem a odběratelem, který není spotřebitelem, sjednávají dodavatel a odběratel místní příslušnost Okresního soudu v Benešově resp. Krajského soudu v Praze, a to dle věcné příslušnosti. Přijetím Těchto všeobecných obchodních podmínek s tímto odběratel souhlasí.